Kort om Södertörn och dess fågelklubb

* Södertörn har en ovanligt mångskiftande natur och flera fågellokaler av rang. Naturen som är starkt kuperad, kännetecknas av ett småskaligt jordbruk i ett annars barr- och lövskogsdominerat landskap. Du som vistas i dessa marker har förmånen att inom några mils radie kunna nå vassrika fågelsjöar, riktig urskog, vassrika mälarvikar och en unik skärgård. Området innehåller dessutom många mindre lokaler av varierande storlek och biotop. Allt detta medför ett rikt och varierat fågelliv på Södertörn.

 

* En expansiv storstadsregion medför alltid ett stort tryck på naturen i dess omgivningar. Södertörn är inget undantag. Här finns ett stort antal fågelskådare som följer fågellivet sedan många år. För att samla dessa runt fågelskydds- och andra naturvårdsfrågor bildades Södertörns fågelklubb 1981.

 

* Föreningen var från början främst inriktad på inventeringsarbete och fågelrapportering för att få bättre kunskap om vår lokala fågelfauna. Sedan starten ger klubben ut ett föreningsblad med fågelobservationer och programverksamhet, vanligast halvårsvis. Målsättningen är att en årsskrift utges. Ambitionen är att bredda klubbens aktiviteter med föredragskvällar och har ett antal exkursioner samt årsmöte med inbjuden föredragshållare. Våra styrelse- och rapportmöten är öppna för samtliga medlemmar.


Kontaktuppgifter


Årsmötesprotokoll

© 2024, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name